บริการขนส่งสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน

ปัจจุบันบริษัทฯให้บริการด้านการจัดการระบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบภายใต้พรบ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบปี 2005

โดยมีการประสานงานอย่างเป็นองค์รวมระหว่างบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้อย่างยาวนาน และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทางบริษัทฯให้บริการขนถ่ายสินค้าจากหมวดการขนส่งหนึ่งไปยังอีกหมวดการขนส่งหนึ่ง วิธีการขนถ่ายเช่นนี้ มักจะใช้ในกรณีที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อการขนส่งโดยตรงระหว่างประเทศผู้ส่งสินค้าและประเทศผู้รับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตและได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรไทยใน การให้บริการขนถ่ายสินค้าผ่านประเทศไทย โดยสามารถให้บริการขนถ่ายสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกจาก (หรือไปยัง) ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ อินเดีย และมาเลเซีย

ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ CLMVT สร้างการเชื่อมโยงของการขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางบก ทางอากาศ ทางรถไฟและทางทะเล โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและทำให้เศรษฐกิจดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสะดวกในการดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศ ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 โดยมีประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง การขนส่ง

การขนส่งหลากหลายรูปแบบ เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและ CLMVT การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 จะทำให้ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศเกิดการขยายตัว เนื่องจากการขนส่งหลากหลายรูปแบบทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งได้รับโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นจากกระบวนการขนส่งระหว่างประเทศด้วยการขนส่งมากกว่า 2 ประเภทขึ้นไป