บริการดำเนินพิธีการศุลกากร

บริการดำเนินพิธีการศุลกากร
บริษัทฯเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรไทย โดยการดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจะต้องทำผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์ของทางกรมศุลกากร
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเอกสารที่ต้องใช้หลักๆในการดำเนินพิธีการศุลกากร คือ บัญชีราคาสินค้าและบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ

อย่างไรก็ตามการนำเข้า หรือส่งออกสินค้าบางประเภท อาจจำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์การนำเข้าหรือส่งออกมาก่อน การศึกษาข้อมูลของสินค้าและพิธีการทางศุลกากรก่อนดำเนินการขนส่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรและลดความเสี่ยงของการเกิดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่า ค่าเสียเวลา และค่ากักบริเวณสินค้า เมื่อสินค้าส่งถึงท่าปลายทางและเนื่องจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางศุลกากรนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ

จึงขอแนะนำให้ลูกค้าปรึกษากับทางบริษัทฯก่อนการดำเนินการขนส่งสินค้าออกจากประเทศต้นทาง