บริษัท ไอโอนิค โลจีสติกส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984 (ตรงกับปี พ.ศ.2527) เพื่อให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและได้มีการขยาย ขอบข่ายงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการจัดการระบบการขนส่งได้อย่างครบวงจรด้วยคุณภาพงานบริการและ ความคุ้มทุนที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า

โดยในปัจจุบันทางบริษัทฯได้มีการให้บริการการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งขาเข้า การขนส่งขาออก การขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือเมื่อมีการเปลี่ยนท่าและการขนถ่ายสินค้าระหว่างท่า โดยมุ่งเน้นการขนส่งสินค้าไปพม่า ขนส่งสินค้าไปลาว ขนส่งสินค้าไปกัมพูชา และขนส่งสินค้าไปมาเลเซีย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

โดยจะมีการประสานงานอย่าง เป็นองค์รวมระหว่างบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้อย่างยาวนาน และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังถือหลักปรัชญาในการให้บริการด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล

พันธกิจองค์กร

 • เข้าใจถึงความต้องการและธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • นำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด
 • พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อบริการที่ดีและคุ้มทุนมากที่สุด
 • รับผิดชอบต่อสิทธิและความเท่าเทียมต่อสังคมรอบข้าง บุคลากรของบริษัทฯ ลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจของเรา

ได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆดังนี้

 • ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) สมาชิกหมายเลขที่ 73
 • สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) สมาชิกหมายเลขที่ AS-106-01
 • สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
 • สมาพันธ์ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FIATA)
 • กรมการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (STT) สมาชิกหมายเลขที่ 19/2555
 • สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 • สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาชิกหมายเลขที่ 201070733

บริการของเรา

 • Sea Freight บริการขนส่งทางทะเล
 • Air Freight บริการขนส่งทางอากาศ
 • Truck บริการขนส่งสินค้าทางรถ
 • ไอโอนิกส์ เอ๊กซ์เพรส
 • Express บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วนในประเทศ และ ระหว่างประเทศ
 • In-Transit and Transshipment บริการขนส่งสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน