บริการขนส่งสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน

ปัจจุบันบริษัทฯให้บริการด้านการจัดการระบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบภายใต้พรบ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบปี 2005

โดยมีการประสานงานอย่างเป็นองค์รวมระหว่างบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้อย่างยาวนาน และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทางบริษัทฯให้บริการขนถ่ายสินค้าจากหมวดการขนส่งหนึ่งไปยังอีกหมวดการขนส่งหนึ่ง วิธีการขนถ่ายเช่นนี้ มักจะใช้ในกรณีที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อการขนส่งโดยตรงระหว่างประเทศผู้ส่งสินค้าและประเทศผู้รับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตและได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรไทยใน การให้บริการขนถ่ายสินค้าผ่านประเทศไทย โดยสามารถให้บริการขนถ่ายสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกจาก (หรือไปยัง) ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ อินเดีย และมาเลเซีย

ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ CLMVT

สร้างการเชื่อมโยงของการขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางบก ทางอากาศ ทางรถไฟและทางทะเล โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและทำให้เศรษฐกิจดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสะดวกในการดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศ ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 โดยมีประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง การขนส่ง

การขนส่งหลากหลายรูปแบบ

เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและ CLMVT การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 จะทำให้ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศเกิดการขยายตัว เนื่องจากการขนส่งหลากหลายรูปแบบทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งได้รับโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นจากกระบวนการขนส่งระหว่างประเทศด้วยการขนส่งมากกว่า 2 ประเภทขึ้นไป

ร้องเรียนหรือเสนอแนะมาที่เรา

คำถามที่พบบ่อย

ขนส่งโดยทางเรือ
–    ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน
–    ระยะเวลา 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–    ระยะเวลา 25-35 วัน สำหรับประเทศโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยเครื่องบิน
–    ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–    ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยทางรถไปประเทศเพื่อนบ้าน
–    ระยะเวลา 3-5 วันสำหรับ พม่า ลาว และกัมพูชา

–     รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.